Ασκήσεις

Ενότητα 3

1. Με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα που βρίσκεται εδώ, να σχεδιασθεί το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Οι οντότητες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Το μοντέλο δεν απαιτείται να είναι κανονικοποιημένο.

 

2. Να κατασκευαστεί το φυσικό Διάγραμμα Πλαίσιο, το φυσικό Διάγραμμα Ροής Δεδομένων μηδενικού επιπέδου (5-9 επεξεργασίες) του υφιστάμενου συστήματος, καθώς και ένα ή περισσότερα διαγράμματα κατωτέρων επιπέδων, στα οποία να παρουσιάζεται ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας της "Shooting Stars".

 

3. Επιπροσθέτως, να συντάξετε το Λεξικό Όρων και της Δομημένες Περιγραφές των επεξεργασιών του ανωτέρω διαγράμματος ροής δεδομένων.

 

4. Μετατρέψτε το φυσικό διάγραμμα ροής δεδομένων σε λογικό διάγραμμα. Αποφασίστε τι αλλαγές μπορούν να γίνουν με την εισαγωγή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος και κατασκευάστε το λογικό διάγραμμα ροής δεδομένων του νέου συστήματος.

Πίσω


Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου, 2008